Vedtægter for KÅS

§ 1.

Karup Å Sammenslutningen – i det følgende kaldet KÅS – har som formål at skabe og styrke samarbejdet om fælles opgaver, der påhviler KÅS og de hertil knyttede fiskeriforeninger. Opgaverne omfatter bl.a. udsætning af fisk og fiskeyngel i henhold til godkendt udsætningsplan, vandpleje, elfiskeri, kontrol med fiskeriet, indsats mod forurening og restaurering og udlægning af gydegrus når godkendelse fra lodsejere og myndigheder foreligger.

§ 2.

Som medlem af KÅS, optages fiskeriforeninger/konsortier, der har fiskeret i Karup Å-Systemet. De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

§ 3.

Et medlem må ikke ved overbud eller anden utilstedelig fremgangsmåde søge at leje andre medlemsforeningers fiskevand.

Når lodsejer eller fiskeriforening opsiger lejemål af fiskevand, må andre ikke forsøge at leje dette vand, før den hidtidige lejer af fiskevandet har været kontaktet.

Bestyrelsen i KÅS behandler evt. overtrædelse og kan ekskludere den pågældende forening. Eksklusion kan skriftligt ankes til generalforsamlingen.

§ 4.

Udmeldelse af KÅS kan ske med mindst 3 måneders skriftlig varsel forud for regnskabsårets afslutning. Et medlem, der udtræder, har ikke krav på nogen andel af aktiverne i KÅS.

§ 5.

Medlemsforeningerne betaler et årligt kontingent baseret på længde og placering (øvre/nedre) af deres fiskevand. Beløbene er følgende:

 • LFSO – 5800 kr.
 • A-HSF – 3400 kr.
 • SRK – 2370 kr.
 • HI-LF – 1830 kr.
 • FKS – 1830 kr
 • VSF – 1125 kr
 • LF 1926 – 1000 kr
 • HMF – 1000 kr
 • SFS – 1000 kr
 • ØKF – 1000 kr
 • BLF – 1000 kr

Grundkontingent er 1.000 kr. Kontingent og løbende udgifter i flg. budget betales senest 1. april i regnskabsåret, der er kalenderåret. Betaling af KÅS’ løbende udgifter (iflg. budget) fordeles mellem foreningerne/konsortierne. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

§ 6.

Karup Å Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der består af 1 medlem fra hver af de tilknyttede foreninger, samt formanden for KÅS vandplejeudvalg. Formanden for KÅS vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kasserer og sekretær kan udpeges uden for bestyrelsen.

Foruden formanden vælges hvert år på generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Formanden for KÅS vandplejeudvalg indstilles af vandplejeudvalget og godkendes på generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og skal indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger vandplejeberetning.
 5. Regnskab for KÅS fiskekonkurrence fremlægges.
 6. Kassereren fremlægger KÅS’ reviderede regnskab.
 7. Det reviderede regnskab for Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond fremlægges.
 8. Budget for det kommende år.
 9. Valg af formand.
 10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for KÅS’ regnskab og Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefonds regnskab.
 12. Behandling af indkomne forslag (forslagene skal være formanden i hænde inden udgangen af november måned).
 13. Fastsættelse af kontingent.
 14. Eventuelt.

Ved stemmeafgivelse har foreningerne 2 stemmer ved et kontingent på 1.000 kr., 4 ved 1.400 kr., 5 ved 1.800 kr., 6 ved 2.300 kr. og 7 stemmer ved 4.000 kr. og derover.

Generalforsamlingen, der er sammenslutningens højeste myndighed, er altid beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af de særlige fastsatte bestemmelser i § 12 vedrørende en evt. opløsning af sammenslutningen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 4 medlemsforeninger skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemner. Indkaldelse med dagsorden sendes skriftligt til medlemsforeningerne med mindst 14 dages varsel.

§ 8.

Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan foretages ved almindeligt stemmeflertal på den ordinære generalforsamling.

§ 9.

KÅS bestyrelse kan, efter indstilling, udnævne et medlem, som efter bestyrelsens skøn, gennem en årrække har udført et stort arbejde til gavn for KÅS, til æreslystfisker. Der udstedes et æresmedlemsbevis til pågældende. Et æresmedlem har livsvarigt medlemskab i “den indstillende forening”. Beslutningen skal være enstemmig.

§ 10.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11.

Foreningens midler skal anbringes i pengeinstitut på den for KÅS mest fordelagtige måde. Dog således, at kassereren til enhver tid kan råde over tilstrækkelige midler til afholdelse af udgifter.

§ 12.

Sammenslutningen kan kun opløses, hvis 75% af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende – ordinære eller ekstraordinære – generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, stemmer for dette.

Ved en sådan opløsning skal KÅS’ aktiver anvendes til fremme af sportsfiskeri i Karup Å-systemet eller til almen nyttige formål til gavn for Karup Å.

—– 0 —–

Foranstående nye vedtægter er vedtaget på KÅS’ generalforsamling den 13. januar 2018.