Vedtægter for KÅS

§ 1.

Karup Å Sammenslutningen – i det følgende kaldet KÅS – har som formål at skabe og styrke samarbejdet om fælles opgaver, der påhviler KÅS og de her tilknyttede foreninger, hvor foreningerne mødes for at styrke lystfiskeri, miljø og vandløbspleje i Karup Å systemet. 

§ 2.

Som medlem af KÅS, optages fiskeriforeninger/konsortier, der har fiskeret i KarupÅ-systemet. De tilsluttede foreninger er suveræne i egne anliggender.

§ 3.

Et godt samarbejde mellem foreningerne i KÅS tilstræbes. Det forventes, at foreningerne optræder loyalt overfor hinanden, mens det respekteres, at foreningerne er suveræne i egne anliggender. I tilfælde af tvister kan KÅS indgå i en mægling. KÅS tilstræber, at fiskeriet bevares og udvikles til gavn for så mange som muligt.

§ 4.

Udmeldelse af KÅS kan ske med mindst 3 måneders skriftlig varsel forud for regnskabsårets afslutning.

Et medlem, der udtræder, har ikke krav på nogen andel af aktiverne i KÅS. 

§ 5.

Medlemsforeninger betaler et årligt kontingent baseret på længde og placering (øvre/nedre) af deres fiskevand, dog minimum 1.000 kr. Beløbene revideres løbende i bestyrelsen.

Beløbene er dags dato følgende:

LFSO 5.800kr.HI-LF1.830kr.ØKF1.000kr.
A-HSF3.400 kr.FKS1.830kr.SFS1.000kr.
LFF3.350 kr.VSF1.125kr.BLF1.000kr. 
SRLK2.370 kr.HMF1.000kr.LF-19261.000 kr.

LFF betaler grundkontingent samt et gennemsnit af det de 4 største foreninger betaler.

Medlemsforeningerne kan opkræves ekstra betaling igen baseret på længde og placering (øvre/nedre) af deres fiskevand.

Lystfiskerforeningerne i KÅS betaler for driften af Lodsejerforeningen/Fiskeriforeningen ved Karup Å med et beløb, der pr. dags dato udgør 65 kr. pr. lystfiskerforenings lodsejer, og som kan reguleres af bestyrelsen i KÅS. Betalingen udgør alene et driftstilskud til lodsejerforeningen, og skal ikke ses som kontingent eller automatisk medlemskab af lodsejerforeningen for den enkelte lodsejer.

Kontingent og løbende udgifter iflg. budget betales senest1. april i regnskabsåret, der er kalenderåret. 

Betaling af KÅS løbende udgifter (iflg.budget) fordeles mellem foreningerne/konsortierne. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

§6.

KÅS ledes af bestyrelsen, der består af 1 medlem fra hver af de tilknyttede foreninger samt formanden for KÅS vandplejeudvalg.

Formanden for KÅS vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Formanden kan findes udenfor bestyrelsen.

Kasserer og sekretær kan udpeges udenfor bestyrelsen.

For formand, kasserer og sekretær forudsættes medlemskab af en medlemsforening under KÅS.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Hver medlemsforening har ved bestyrelsesmøder 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Formanden for KÅS vandplejeudvalg indstilles af vandplejeudvalget og godkendes af bestyrelsen.

KÅS tegnes af formanden/næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og skal indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes efterfølgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Formand for vandplejeudvalget aflægger vandplejeberetning.
 5. Regnskab for KÅS fiskekonkurrence fremlægges.
 6. Kassereren fremlægger KÅS reviderede regnskab.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Det reviderede regnskab for Støtteforeningen for KÅS Vandplejefond fremlægges.
 9. Budget for det kommende år.
 10. Behandling af indkomne forslag (Forslagene skal være formanden i hænde senest 4uger før ordinær generalforsamling).
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for KÅS regnskab og Støtteforeningen for KÅS Vandplejefonds regnskab.
 12. Eventuelt.

Ved stemmeafgivelse har foreningerne 2 stemmer ved et kontingent på 1.000kr., 4 ved 1.400 kr., 5 ved 1.800kr., 6 ved 2.300kr. og 7 stemmer ved 4.000kr. og derover.

Generalforsamlingen, der er KÅS højeste myndighed, er altid beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal medundtagelse af de særlige fastsatte bestemmelser i § 12 vedrørende en evt. opløsning af KÅS.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 4 medlemsforeninger skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemner. Indkaldelse med dagsorden sendes skriftligt til medlemsforeningerne med mindst 14 dages varsel.

§8.

Ændringer eller tilføjelser til vedtægterne kan foretages ved 3/5 dele (60%) stemmeflertal på den ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal tilgå sammenslutningens medlemmer inden generalforsamlingen og senest 14 dage før.

Ændringer eller tilføjelser af vedtægter kan kun ske med 3/5 (60%) stemmeflertal

§9.

KÅS bestyrelse kan, efter indstilling, udnævne et medlem, som efter bestyrelsens skøn, gennem en årrække har udførtet stort arbejde til gavn for KÅS, til æreslystfisker. Der udstedes et æresmedlemsbevis til pågældende. Et æresmedlem har livsvarigt medlemskab i ”den indstillende forening”.

§ 10.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§11.

KÅS midler skal anbringes i pengeinstitut på den for KÅS mest fordelagtige måde. Dog således, at kassereren til enhver tid kan råde over tilstrækkelige midler til afholdelse af udgifter.

§12.

KÅS kan kun opløses, hvis75% af de stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende ordinære- eller ekstraordinære-generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, stemmer for dette.

Ved en sådan opløsning skal KÅS aktiver anvendes til fremme af lystfiskeri i Karup Å-systemet eller til almennyttige formål til gavn for Karup Å herunder vandpleje.

Foranstående nye vedtægter er vedtaget på KÅS ekstraordinære generalforsamling den 20. maj 2019.