Vedtægter for Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond

§ 1

Foreningens navn er »Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond« som er en integreret del af Karup Å Sammenslutningen.

§ 2

Foreningens hjemsted er KÅS, Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive.

§ 3

Foreningens formål er at skabe et økonomisk grundlag til forbedring af forholdene for fisk og fauna i hele Karup Å systemet. Herunder kan der bl.a. ydes tilskud til:

A. Etablering af gydebanker.
B. Afhjælpning af opstemninger.
C. Etablering af omløbsstryg.
D. Reetablering af gydebække.
E. Udsætning af havørred fra åens egen stamme.
F. Vandplejearbejdet i KÅS foreninger.

§ 4

Foreningen bestyres af KÅS bestyrelse, hvor vandplejeudvalget administrer foreningens midler. Bevillingskompetencen ligger ved KÅS bestyrelse.

§ 5

Med henblik på orientering af KÅS bestyrelse skal dette gøres løbene eller på næst kommende bestyrelsesmøde i KÅS.

§ 6

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand for KÅS.

§ 7

Foreningens vedtægter kan ændres af KÅS bestyrelse med min. 2/3 flertal.

§ 8

Regnskabet følger kalenderåret, og der aflægges regnskab og årsberetning i forbindelse med KÅS generalforsamling. Desuden offentliggøres regnskab og årsberetning på KÅS hjemmeside.

§ 9

Der føres referat over forretningsudvalgets møder.

§ 10

Foreningen må ikke stifte gæld.

§ 11

Foreningens regnskab føres af KÅS kasserer og revideres af KÅS revisor.

§ 12

Ved foreningens evt. opløsning tilfalder foreningens midler organisationer, hvis formål er at forbedre forholdene for fisk og fauna i hele Karup Å systemet.


Foranstående vedtægter – revideret 3. november 2011 og vedtaget på Karup Å Sammenslutningens bestyrelsesmøde på Hagebro Kro den 11. januar 2012.