Regler for fangst af krebs i Karup Å

Karup Å Sammenslutningens regler for fangst af krebs

Reglerne er gældende for medlemsforeningernes fiskevand i hele Karup Å systemet inkl. sidevandløb. 

Krebsefangst med tejner/ruser

er forbeholdt lodsejerne. Det kræver en dispensation fra fiskeristyrelsen, med navn og adresse samt matrikelnummer på fiskevandet. 

Krebsefangst med brik

er forbeholdt medlemmer af lystfiskerforeningerne.

Der må fiskes med én brik pr. medlem og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.

Foreningerne under KÅS har forskellige ordninger, der gør det muligt for et medlem at tage et eller flere yngre familiemedlemmer med på fiskeri. Samme regler gælder ved fiskeri med brik. Der henvises til de enkelte foreningers hjemmeside.

Generelt

Miljøstyrelsens vejledning og regler for fangst, transport og eventuelt videresalg af krebs er også gældende for Karup Å inkl. sidevandløb. Det påhviler den enkelte lystfisker at være opdateret på regler og lovgivning.

Se nærmere her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-signalkrebs/

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

For alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk fra Karup Å systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb. 

Med venlig hilsen

Karup Å Sammenslutningen