Referat af generalforsamlingen

Referat af ordinær generalforsamling 13. januar 2018 i “Spinders Hus” Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive.

Referat

40 fremmødte.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Mikael Rønsholdt blev valgt som dirigent.

2. Kontrol af stemmetal.

Stemmetal blev kontroleret. SFS, FKS og SRK var ikke mødt op.

3. Formanden aflægger beretning.

Carsten aflagde beretning.

Der var en debat om sæler i åen. Vi ved ikke hvad der kommer ud af mødet med Esben Lunde Larsen, men det er her vi har et håb om at der kommer en løsning.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger vandplejeberetning.

Ivan aflagde beretning

Ivan opfordrede til at der tælles gydebanker, og opdateres på Google kortet. Der forhandles mellem Ikast-Brande kommune og Agerskov dambrug om en løsning af spærringen ved dambruget KÅS afventer hvad de finder ud af, inden vi evt. beder DSF gå ind i sagen.

Der blev spurgt til hvor meget grus der var planlagt udlagt i 2018, Ivan oplyste at der var ansøgninger inde hos myndighederne for 400m3 på nuværende tidspunkt.

Beretningen blev godkendt.

5. Regnskab for KÅS fiskekonkurrence fremlægges.

Per gennemgik regnskabet.

Flot overskud igen i år, der som sædvanligt går til vandplejen i Karup Å. Generalforsamlingen efterlyste en status opgørelse for konkurrencen, det kommer der næste år. Helge fortalte at konkurrencen i 2018 er 20. gang den afholdes. samt at det var skræmmende at kun 6 ud af 42 fisk fanget under konkurrencen i 2017 blev fanget nedenfor Hagebro, hvilket muligvis skyldes påvirkning af sælernes jagt i åen. Er sælerne her stadig til August 2018 kommer der nok ikke mange deltagere til konkurrencen.

6. Kassereren fremlægger KÅS’ reviderede regnskab.

Per gennemgik regnskabet.

7. Det reviderede regnskab for Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond fremlægges.

Per gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Kås skal være opmærksom på at der også kan søges midler til vandpleje i egnsudviklingsprojektet.

8. Budget for det kommende år.

Per gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

Bestyrelsen opfordres til at vedtage hvor stor en formue KÅS ønskes at have.

9. Valg af formand.

Carsten blev genvalgt.

10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.

Ivan Andersen blev valgt som formand for vandplejeudvalget.

11. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for KÅS’ regnskab og Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefonds regnskab.

Michael Rønsholdt blev genvalgt.

Uffe Kirkegaard blev genvalgt.

Sigfred Madsen blev genvalgt som suppleant.

Erland Sørensen blev genvalgt som suppleant.

12. Behandling af indkomne forslag (Forslagene skal være formanden i hænde inden udgangen af november måned).:

Indkommet forslag fra KÅS bestyrrelse.:

KÅS bestyrelse foreslog en ændring af §5 i det Ikast foreningen er lagt sammen med Herning foreningen.

Oprindelig ordlyd:

§ 5.

Medlemsforeningerne betaler et årligt kontingent baseret på længde og placering (øvre/nedre) af deres fiskevand. Beløbene er følgende:

LFSO5.800 kr.LF 19261.000 kr.ØKF1.000 kr.
HSF1.830 kr.FKS1.830 kr.ISF1.000 kr.
VSF1.125 kr.SRK2.370 kr.A-HSF3.400 kr.
BLF1.000 kr.HMF1.000 kr.SFS1.000 kr.

Efter vedtagelse i januar 1996. Grundkontingent er 1.000 kr.

Kontingent og løbende udgifter i flg. budget betales senest 1. april i regnskabsåret, der er kalenderåret.

Betaling af KÅS’ løbende udgifter (iflg. budget) fordeles mellem foreningerne/konsortierne.

Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

Ny ordlyd.

§ 5.

Medlemsforeningerne betaler et årligt kontingent baseret på længde og placering (øvre/nedre) af deres fiskevand. Beløbene er følgende:

LFSO5.800 kr.LF 19261.000 kr.ØKF1.000 kr.
HI-LF1.830 kr.FKS1.830 kr.VSF1.125 kr.
SRK2.370 kr.A-HSF3.400 kr.BLF1.000 kr.
HMF1.000 kr.SFS1.000 kr.

Efter vedtagelse i januar 1996. Grundkontingent er 1.000 kr.

Kontingent og løbende udgifter i flg. budget betales senest 1. april i regnskabsåret, der er kalenderåret.

Betaling af KÅS’ løbende udgifter (iflg. budget) fordeles mellem foreningerne/konsortierne.

Beløbet fastsættes af bestyrelsen.

Punktet er vedtaget.

KÅS bestyrelse foreslog en ændring af §6 Da det vil gøre hverdagen nemmere bla. i forhold til oprettelse af MobilePay løsning.

Oprindelig ordlyd:

§ 6.

Karup Å Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der består af 1 medlem fra hver af de tilknyttede foreninger, samt formanden for KÅS vandplejeudvalg. Formanden for KÅS vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kasserer og sekretær kan udpeges uden for bestyrelsen.

Foruden formanden vælges hvert år på generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Formanden for KÅS vandplejeudvalg indstilles af vandplejeudvalget og godkendes på generalforsamlingen.

Ny ordlyd.

§ 6.

Karup Å Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der består af 1 medlem fra hver af de tilknyttede foreninger, samt formanden for KÅS vandplejeudvalg. Formanden for KÅS vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kasserer og sekretær kan udpeges uden for bestyrelsen.

Foruden formanden vælges hvert år på generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Formanden for KÅS vandplejeudvalg indstilles af vandplejeudvalget og godkendes på generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Punktet er vedtaget.

13. Fastsættelse af kontingent.

Der foreslås uændret kontingent.

Punktet blev vedtaget

14. Eventuelt.

Helge opfordrede til at madding der benyttes i krebsetegn er fiskeaffald fra Karup Å, eller at madding har været en tur i dybfryderen, for at undgå smitte. Gydegrus skal være med større sten, det er der fokus på, og de sidste leverancer er meget bedre, det er vigtigt vi følger DTUs anvisninger. Anvisningerne har 2 størrelser sten Knytnæve sten og nøddesten, Nils Barslund efterlyser at der iblandes sten med en størrelse mellem de 2 standarder. Jan Møller mener DTU må have erfaringer det taler for deres anbefalinger.

Helge stillede forslag om eventuelt at lave fysiske spærringer for sæler ved tilløb ved f.eks. Haderis Å. Spærring for sæler nær udmundingen af Karup Å er særdeles vanskeligt, da åen her er meget bred.

Jens beroligede os alle i forhold til sælproblemerne. Han oplyste om observation af gråsæler i Karup. Denne større sæl har den spættede sæl på sin menuliste. Han nævnte også at chancen for at sælpest med det store antal sæler nu er stor.

Jan opfordrede os til at bakke op om whiskysmagningen i første omgang ved at tilmelde sig til smagning. Send en mail til Jan, hvis du er interesseret.

Carsten rundede dagen af med udnævnelsen af en ny æreslystfisker. Det blev Flemming Friis Hansen, VSF, som tak for hans store arbejde for KÅS igennem 20 år.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: Carsten Keis Fomsgård